Procesketen werving en inschrijven

Toelichting

In deze procesketen worden nieuwe studenten geworven en ingeschreven. 
Allereerst wordt er vastgesteld welke opleidingen worden aangeboden. Vervolgens worden er, vaak door de onderwijsteams, verschillende activiteiten ingezet die hopelijk leiden tot de aanmelding van studenten. Deze activiteiten richten zich op het oriënteren op, verkennen van en verdiepen in de opleidingen die worden aangeboden op de mbo-school. Onderwijsteams zetten zich in om de aspirant-studenten een zo realistisch mogelijk beeld te geven van de opleiding. Op deze manier kunnen de studenten een goed onderbouwde keuze maken.

Als een student zich heeft aangemeld, wordt gecheckt of hij/zij toelaatbaar is. Hierna volgt een intake, en indien nodig, een uitgebreide intake. De intake wordt uitgevoerd door één of meerdere teamleden. Indien er voldoende opleidingsplekken beschikbaar zijn wordt de student geplaatst. In sommige gevallen, bij opleidingen met een instroombeperking (bijvoorbeeld numerus fixus), wordt er een wachttijd gehanteerd. Na plaatsing wordt er een onderwijsovereenkomst tussen student en mbo-school aangegaan. De student en mbo-school beloven elkaar dat zij zich zullen inspannen zodat de student een diploma kan halen. De mbo-school belooft daarnaast dat zij de student een passende leerroute zullen aanbieden. De informatie uit een eventueel aanwezig doorstroomdossier en uit de intake(s) omvat soms een (extra) ondersteuningsbehoefte van de student. Deze informatie wordt gekoppeld aan de onderwijsovereenkomst. De student wordt hierna geregistreerd via ROD (voorheen BRON), zodat de student mee kan tellen voor de bekostiging van de mbo-school.

Het opleidingsaanbod wordt bepaald door een verkenning van de doelgroep en beroepenveld. Deze verkenning wordt gelegd naast het reguliere aanbod van de instelling. Zodra het opleidingsaanbod is bepaald wordt dit in de markt gezet en er wordt een marktstrategie bedacht om de doelgroep te bereiken. Dit kan zowel een strategie zijn om het individu te bereiken als een strategie om UWV, gemeenten en (regionale) bedrijven te bereiken. 

Na aanmelding volgt het screenen op de instroomeisen van de opleiding. Is dit akkoord dan volgt eventueel een intake om te bepalen of de deelnemer kan starten, welke route het best passend is voor de deelnemer, en welke vrijstellingen de deelnemer eventueel  kan krijgen. Deze vrijstelling kan worden verleend op basis van eerder verworven leer- en werkervaring. De onderwijsinstelling kan vrijstelling verlenen voor examens, of vrijstelling van onderwijstijd.

Als deelnemer en instelling akkoord zijn met het voorgestelde opleidingstraject wordt de deelnemer ingeschreven voor de opleiding. Eventuele vrijstellingen worden vastgelegd. In het geval van een diplomaroute of mbo-certifcaat moeten alle gegevens worden opgenomen die relevant zijn in de uitwisseling met DUO. Indien de financiering via een bedrijf of gemeente loopt wordt ook met deze partij een contract afgesloten.

 Webdesign » SPRANQ