Procesketen aanbod

Toelichting

In de aanbodketen vinden verschillende processen plaats. Het doel van het doorlopen van deze keten is om het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de omgeving en de studenten. Dit om het onderwijs(aanbod) actueel en passend te maken. 

Jaarlijks voert de mbo-school verschillende analyses uit, deze vinden meestal instellingsbreed plaats. In deze analyses wordt er gekeken naar de kansen van studenten op BPV-plaatsen, de kans op werk en de opleidingsvraag in de regio. Ook worden eventuele veranderingen van omgevingsfactoren onderzocht, zoals verandering van wet- en regelgeving, (geplande) innovaties bij bedrijven in de regio, mogelijke subsidies, samenwerkingen of ondoelmatige concurrentie. Daarnaast bepaalt de mbo-school wat de sterke en zwakke punten binnen de organisatie zijn om zo het opleidingsaanbod en de organisatie te verbeteren. Ook reflecteren teams op hun visie op onderwijs en examinering.

Op basis van de uitkomsten van deze analyses en de mogelijkheden die de kwalificatiestructuur biedt, wordt bepaald welke opleidingen worden gecontinueerd of gestopt en welke opleidingen worden aangepast of opnieuw worden ontwikkeld. Per aangeboden opleiding stelt het team een onderwijsplan op. Hierin worden ook de keuzedelen meegenomen. Na eventuele bijstelling van de kaders en het handboek examinering wordt het examenplan gemaakt. Het team publiceert de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en communiceert het onderwijs- en examenplan met studenten en belangstellenden. De benodigde voorzieningen worden vervolgens bepaald aan de hand van het onderwijs- en examenplan.

Meestal worden de genoemde analyses instellingsbreed uitgevoerd. Op sommige scholen voeren de teams deze analyses zelf uit. Het is voor de teams in ieder geval belangrijk om op de hoogte te zijn van de uitkomsten van deze analyses, om het onderwijs passend te maken voor de student en de externe context. De informatie uit deze analyses levert bijvoorbeeld waardevolle input voor de invulling van de aangeboden opleidingen. Naast de uitkomsten van de analyses heeft de instellingsbrede visie invloed op het ontwerpen van het onderwijs op teamniveau.

Jaarlijks voert de instelling analyses uit van de arbeidsmarkt, van de regionale opleidingsvraag en van omgevingsfactoren zoals verandering van wet- en regelgeving, (geplande) innovaties en ontwikkelingen bij bedrijven in de regio, gemeenten en UWV, mogelijke subsidies en samenwerkingen. Op basis hier bekijkt de instelling welke kansen er zijn om onderwijs voor volwassenen aan te bieden en op welke doelgroepen zij zich gaat richten. Dit kan voor individuele studenten zijn of gemeenten of bedrijven die een vraag bij de mbo-school neerleggen. Daarbij betrekt zij ook de sterke en zwakke punten van de organisatie.

Aanleiding voor het opzetten van een opleidingstraject voor volwassen studenten kan ook zijn, een vraag die een opdrachtgever (UWV, gemeente, bedrijf) bij de instelling neerlegt. Samen wordt bekeken wat de mogelijkheden en wensen zijn. En hoe deze trajecten gefinancierd worden. Daarnaast onderhoudt de instelling contact met haar alumni, op basis daarvan weet zij welke opleidingsbehoefte zij hebben en sluit hier het opleidingsaanbod voor volwassenen op aan.

Dit kunnen diplomagerichte opleidingen zijn, of onderdelen ervan. Bijvoorbeeld trajecten gericht op het behalen van mbo-certificaten of praktijkverklaringen in de derde leerweg. 

Per opleiding stelt het team een onderwijsplan op passend bij de doelgroep, dit doet zij op basis van de inhoud van de desbetreffende eisen uit het kwalificatiedossier en/of keuzedelen. Tevens wordt een passend examenplan gemaakt, zodat duidelijk is op basis waarvan het diploma en/of certificaat verstrekt kan worden.

Het team stelt de onderwijs- en examenregeling beschikbaar. De benodigde voorzieningen worden vervolgens bepaald aan de hand van het onderwijsplan en het examenplan.Webdesign » SPRANQ